Podmínky ochrany osobních údajů

Správcem osobních údajů poskytnutých za účelem plnění předmětu smlouvy je prodávající, tedy společnost EcoFox s.r.o.

Údaje správce:

Společnost: EcoFox s.r.o.
Sídlo: Jindřicha Plachty 596/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
IČ: 17237742
Telefon: +420 608 68 68 56
E-mail: info@ecofox.cz
(Dále jen „správce“)

Správce zpracovává pouze ty osobní údaje, které kupující poskytuje v souvislosti se zakoupením nabízeného a prodávaného zboží a/nebo s poskytováním souvisejících služeb. Právním základem zpracování osobních údajů je plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je kupující. 

K obecnému užívání webových stránek (zejména prohlížení zboží) Správce není třeba zadávat žádné údaje kupujícího, které by mohly mít povahu osobních údajů. 

Správce umožní kupujícímu nákup bez registrace, přičemž údaje neregistrovaných kupujících využije výhradně k plnění předmětu smlouvy, nikoliv k marketingovým či obchodním účelům. 

Pro provedení nákupu na webové stránce si kupující může zřídit registraci. V rámci této registrace uvede své kontaktní a doručovací údaje, jež jsou nezbytné pro uzavření kupní smlouvy a dodání zboží. Tyto údaje jsou zabezpečeny heslem a emailem.

Správce zpracovává pouze ty osobní údaje, které kupující poskytuje v souvislosti se zakoupením nabízeného zboží a/nebo s poskytováním souvisejících služeb.

Údaje k marketingovým či obchodním účelům může Správce využít pouze s výslovným souhlasem kupujícího. Tento souhlas může kupující kdykoliv odvolat.

Správce zpracuje a uchová v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen GDPR), osobní údaje kupujícího v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, adresa, e-mail a telefonní číslo.

Vedle toho mohou být správci dostupné i některé další údaje kupujícího tím, že kupující navštíví webové stránky správce, a to IP adresu a soubory cookies, které však ve vztahu k subjektům údajům správce systematicky nezpracovává.

Správce se zavazuje, že osobní údaje kupujícího neposkytne jiným subjektům než následujícím zpracovatelům/správcům: 

  1. smluvnímu dopravci, kterého si kupující zvolí v objednávkovém formuláři, za účelem dodání zboží,
  2. provozovateli portálu Heureka.cz za účelem generování a zasílání dotazníků spokojenosti s nákupem v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je internetový obchod zapojen,
  3. vydavateli platební karty v případě platby prostřednictvím platební karty.

Osobní údaje budou správcem uloženy po dobu nutnou ke splnění a dále po dobu zákonné záruky (24 měsíců od převzetí zboží) či po dobu poskytnuté záruky smluvní.

Účetní doklady, účetní záznamy a případně daňové doklady správce uchovává v souladu s právními předpisy.

Práva subjektu údajů

V případě zpracování osobních údajů ze strany správce je kupující v právním postavení subjektu údajů, který má vůči správci všechna práva vyplývající z obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Ve smyslu článků 15 až 22 GDPR má kupující ve vztahu ke správci zejména následující práva:

  • právo na přístup k osobním údajům, zejména právo žádat po správci informaci o zpracování svých osobních údajů;
  • právo na opravu osobních údajů, pokud jsou údaje vedeny nepřesně;
  • právo na výmaz osobních údajů („právo být zapomenut“);
  • právo na omezení zpracování osobních údajů;
  • právo vznést vůči Správci námitku proti zpracování osobních údajů;
  • právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování (s výjimkami).

Vedle toho má subjekt údajů právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je:

Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
E-mailová adresa: posta@uoou.cz

Požádá-li kupující správce o výmaz osobních údajů, správce bez zbytečného odkladu vymaže tyto osobní údaje, jakmile již nebudou potřebné pro účely plnění smlouvy. O výmaz osobních údajů může kupující požádat prostřednictvím e-mailu: gdpr@ecofox.cz.